Privacy statement

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

  • Brubbels VOF volgt maximaal de wettelijke richtlijnen terzake en respecteert de richtlijnen van de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacycommisson.be), de Privacywet van 8 december 1992 en daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten en de BeCommerce Label Code met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.becommerce.be). De website www.brubbels.be en da inhoud daarvan zijn evenwel niet gecertificeerd door een onafhankelijke organisatie. 

  • De koper garandeert dat hij bij het plaatsen van een bestelling de juiste naam, adres, telefoon/gsm-nummer en overige door Brubbels VOF gevraagde gegevens heeft verstrekt. 

  • Door de koper verstrekte persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het organiseren van de diensten van Brubbels VOF en de afhandeling van de met de koper gesloten koopovereenkomsten. De verwerking van de gegevens van de koper zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

  • Brubbels VOF is gerechtigd persoonsgegevens te verwerken met betrekking tot het bezoek en/of gebruik door de klant van de website www.brubbels.be en eventuele andere diensten van Brubbels VOF. 

  • Tenzij de koper anders heeft aangegeven zullen de gegevens van de koper worden gebruikt voor marketingdoeleinden en  om deze op de hoogte te houden van het aanbod en de diensten van Brubbels VOF. De klant beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens. Ten dien einde volstaat het een e-mail te sturen naar info@brubbels.be. 

  • Brubbels VOF is gerechtigd alle bestellingen en kennisgevingen te verzenden aan het door de koper opgegeven adres, totdat de koper schriftelijk of per e-mail een nieuwe adres heeft gegeven.